15 Ekim 1218'de doğan Hülagu Han, Cengiz Han'ın torunudur. İlhanlı devletinin kurucusudur. 

İlhanlı ordusunun büyük çoğunluğu Türklerden oluşmaktaydı. Dolayısıyla ordunun dili Türkçeydi. 

Hülagu Han, Türkleri ve Moğolları aşağılayan Abbasi halifesi Musta'sım'a tarihî bir ders vermiştir. Hülagu Han, 1258'de Bağdat'ı ele geçirip Abbasi halifesini idam etmiştir. Böylece hilafet tarihe karışmıştır. 

Hülagu Han'ın en önemli danışmanı, Müslüman bilim adamı Nasiruddin Muhammed daha sonra Hülagu Han tarafından vezir olarak atanmıştır. 

Hülagu Han'a Bağdat'ın fethi sırasında en çok yardım edenlerden biri de Müslüman Arap vezir ve bilim adamı İbnü'l- Alkamî'dir. 

Hülagu Han, Bağdat'ın fethi sırasında zarar gören bütün cami ve türbeleri onartmıştır. Hülagu Han, Meraga büyük bir gözlemevi, kütüphane ve bir cami yaptırmıştır. 

Hülagu Han, pastırdığı paraların üzerine Lailahe İllallah Muhammedürresulullah yazısını yazdırmıştır. Egemenliği döneminde bilim insanlarını korumuş ve onlara değer vermiştir. 

Hülagu Han bütün dinlere saygı göstermiş, her dinden bir danışmanı olmuştur. Hülgau Han hiçbir Arap ordusuna yenilmemiştir. Hülagu Han'ı yine bir Türk devleti olan Memlüklüler ve büyük Kıpçak Türk Sultanı Baybars yenmiştir. 

(Sultan Baybars'a da bin saygı, bir sevgi olsun. Baybars'ı Araplar Türkistan'dan köle olarak almışlar ama o daha sonra Mısır'da sultan olmuştur. Memlüklüler Türk devleti olsa da nüfusu çoğunlukla Araplardan ve Kıptilerden oluşuyordu.) 

Hülagu Han, Tengrici idi. Tengrici kurallara göre cenaze töreni yapılan son hakandır. Bu bakımdan da tarihte çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle Arap tarihçiler Hülagu Han'ı kötülemek için bir kısım tarihsel gerçekleri çarpıtmıştır. Abbasilerin Zenc ayaklanması sırasında Afrikalı Müslüman 500 bin köleyi ateşe vererek yakmasını gizlemeye çalışan Arap tarihçiler, Hülagu Han'ı zalim ve gaddar göstermek için savaş ortamında yaşananları aşırı derecede abartarak anlatmışlardır. 

1265'te yaşamını yitiren Hülagu Han'ın mezarı Güney Azerbaycan'da Urmiye Gölündeki bir adadadır. Hülagu Han bir Moğol'dur. Moğollar ve Türkler iki ayrı ulustur. Ancak bu iki ulus iç içe geçmiş iki kardeş halktır. Derin geçmişte ortak bir ataya ve ortak bir kökene dayandıkları yadsınamaz bir gerçektir. Moğolca ve Türkçenin binlerce ortak sözcüğe sahip olması ve benzer dilbilgisi kuralları taşıması Moğolların ve Türklerin köken birliğini gösteren kanıtlardandır. 

Esenlik olsun Türk ve Moğol halklarına...